CHỨNG NHẬN


Khóa đào tạo Montessori 3-6 của VMAT được chứng nhận toàn phần bởi Hội đồng thẩm định Chất lượng đào tạo giáo viên Montessori Quốc tế MACTE