Previous Lesson Complete and Continue  

  2. Dẫn nhập/ Chuyển tiếp - Ghép cặp - Ghép cặp tranh với tranh - Ghép cặp chuỗi ảnh theo trình tự và kể câu chuyện

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock