Previous Lesson Complete and Continue  

  67. Làm tính - Chuyển sang trừu tượng - Khung hạt cườm nhỏ - Tạo số đếm, gọi tên theo hàng, ghi lại - Lấy lượng và ghi số

Lesson content locked
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock